Aktuality

Najbližšie plánované aktivity na

Školenie užívateľov letiska

Dňa 6.3.2021  sa uskutočnilo školenie užívateľov letiska v spolupráci s leteckou školou FlyingService a SkyStrory. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa príjemných zážitkov z lietania.

Zmena Koordinačnej dohody s TWR Sliač

Na základe jednaní došlo ku úprave Koordinačnej smernice medzi Letiskom Očová a TWR Sliač, na základe ktorej sú počas MLČ odlety a prílety na Letisko Očová cez Víglaš povolené bez potreby vyžiadania letového povolenia od TWR Sliač. Presné znenie úpravy je nasledovné:

„V prípade MLČ je povolený vstup/výstup do/z priestoru CTR Sliač (LZR225) cez vstupný/výstupný bod Vígľaš do 3000 ft AMSL vrátane bez nadviazania spojenia s APP/TWR Sliač, ak nebolo skoordinované inak.“

Nový hangár

Prebieha vyjadrovanie dotknutých subjektov k projektovej dokumentáciu pre výstavbu nového hangáru 25 x 22m, ktorý bude situovaný západne od posledného plechového hangáru. Predpoklad začatia Územného konania do konca mesiaca jún.

Výmena oplotenia

Obec Očová schválila výmenu existujúceho poškodeného oplotenia. Aktuálne prebiehajú prípravné práce na odstránenie starého oplotenia a príprava zmluvy na dodávku nového oplotenia.

Veľkoplošná obrazovka pre poskytovanie informácií o Miestnej letovej činnosti

V rámci zlepšenia spôsobu poskytovania informácií všetkým účastníkom letovej prevádzky ale aj verejnosti pribudne na letisku veľkoplošná zobrazovacia tabuľa, ktorá bude poskytovať aktuálne informácie o stave Miestnej letovej činnosti, letovom povolení ako aj ďalšie doplňujúce informácie.

Letiska Očová

Aktuálny pohľad na letisko – 10 minútové snapshoty z kamier na letisku. Pre zobrazenie detailu vo vyššom rozlíšení klinite na obrázok…

Random image

Random image

Dlhodobé plánované aktivity na

Cieľom dhlodobých aktivít na letisku Očová je zmodernizovať infraštruktúru letiska a zlepšiť podmienky pre návštevníkov Letiska Očová ako aj pre samotných účastníkov prevádzky na letisku. V rámci plánovaných aktivít boli vykonané nasledovné práce:

 • spracovanie Prevádzkovej príručky Letiska Očová
 • spracovanie Programu bezpečnostnej ochrany Letiska Očová
 • posunutie a výmena dráhového značenia a značenia postranných pásov
 • zmena ochranných pásiem letiska
 • vypracovaná koncepcia rozvoja Letiska Očová
 • inštalácia kamerového systému
 • spracované projekty na rekonštrukciu hlavnej prevádzkovej budovy, vybudovanie novej budovy pre parašutistov, vybudovanie novej komunikačnej infraštruktúry vrátane parkovísk a vybudovanie nového hangáru
 • spracovaný návrh na vybudovanie detského ihriska
 • spracovaný návrh na výmenu a rozšírenie oplotenia letiska a vstupných brán
 • spracovaný návrh na realizáciu čerpacej stanice
 • zabezpečenie ECO kontajnera na skladovanie nebezpečných látok
Pre umožnenie realizácie jednotlivých aktivít bolo nevyhnutné aby koncepcia rozvoja Letiska Očová bola súčasťou Územného plánu obce Očová, ktorý bol schválený v 03/2020.

V súčasnosti v zmysle koncepcie rozvoja Letiska Očová prebiehajú nasledovné práce:

 • Príprava realizácie výmeny oplotenia a vstupných brán
 • Príprava inštalácie detského ihriska
 • Príprava stanovísk, vyjadrení, súhlasov a posúdení dotknutých orgánov štátnej správy pre začatie Územného konania pripravených projektov
 • Doplnenie značenia oddelenia verejnej a neverejnej zóny v zmysle Programu bezpečnostnej ochrany Letiska Očová